วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

          วัดสว่างสุดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ บ้านโสกแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๒ วา ๑ ศอก จดที่ดินนายอดุลย์ ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๒ วา ๑ ศอก จดที่ดินนางสม ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น จดที่ดินนายอดุลย์ ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น จดที่ดินนางเย็น อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้  ๑ หลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
          วัดสว่างสุดาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐  ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านโสกแสง ผู้ริเริ่มในการนำสร้างวัด คือ นายโส  คำมิสา และนายสุดตา  ประเสริฐสังข์  จึงได้ชื่อวัดว่าวัดสว่างสุดาราม ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดนี้คือ นายสุดตา และนายอาน  วัดนี้มีเจ้าอาวาสปกครองมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระทิพย์  พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๙๐
รูปที่ ๒ พระเคีอ พ.ศ.๒๔๙๐-๒๔๙๓
รูปที่ ๓ พระหล้า พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๕
รูปที่ ๔ พระอาย พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๙
รูปที่ ๕ พระพรมมี  พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๕
รูปที่ ๖ พระสี  พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๑
รูปที่ ๗ พระพรมมา  พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๗
รูปที่ ๘ พระพุทธ  พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘
รูปที่ ๙ พระนวน พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๗
รูปที่ ๑๐ พระสา  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๕
รูปที่ ๑๑ พระสีดา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๖๓๒-๖๓๓